moon,
wata I. new --, amaryar wata; vide tsaya.
--light, farin wata. full --, vide guda I; cika.
--stone, tutu.